ลงทะเบียนสำหรับลูกค้าใหม่

User ID
Registration Code

Show Code
* โปรดระบุข้อมูล Birthday หรือ CardID อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น.
* Please indicated Birthday or CardID Only.
Birthday:
พ.ศ.
  CardID:
* หากท่านยังไม่ได้รับ Registration Code ทางไปรษณีย์ หรือ ทาง E-mail กรุณาติดต่อ ส่วนบริการลูกค้า
โทร. 02-841-9000 ต่อ 8696, 8687, 8787

If you do not recieve the registration code by email or post, please contact "Customer Service"
Tel 02-841-9000 ext. 8696, 8687, 8787
วิธีการสมัครลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายกับหลักทรัพย์ CIMBS (Online Registration)